Ngày hội tuyển sinh - Bộ đội Sư đoàn 302 huyện Cẩm Mỹ

Ngày hội tuyển sinh - Bộ đội Sư đoàn 302 huyện Long Giao


Ngày hội tuyển sinh - Bộ đội Sư đoàn 302 huyện Long Giao

Hình ảnh hoạt động khác